• Żłobek Katowice
 • Żłobek Katowice
 • Żłobek Katowice

Złobek

Opieka dla dzieci od 7 miesiąca do 2,5 lata.

Zobacz Więcej

Przedszkole

Opieka dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Zobacz Więcej

Zajęcia Dodatkowe

Zajęcia dzienne i  popołudniowe dla dzieci

Zobacz Więcej

Plan pracy Żłobka 2018/19

ROCZNY PLAN PRACY

Żłobka Tęczowa Akademia Brzdąca

w Katowicach

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

CELE PRIORYTETOWE ŻŁOBKA

 • nie zmuszać;

zachęcać;

 

 

pozwolić dziecku uczestniczyć w różnych sferach życia;

 

 

 

kierować się mottem:

Dobry wychowawca to taki
który nie wtłacza a wyzwala,

nie ciągnie a wznosi,
nie ugniata a kształtuje,

nie dyktuje a uczy,
nie żąda a zapytuje –

przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”
Janusz Korczak 1. CELE  PEDAGOGICZNE
  Wspieranie rodziny w procesie wychowania małego dziecka;
  Przygotowanie do  przedszkola;
  Poznawanie samego siebie i swoich możliwości
  Wspieranie rozwoju emocjonalnego.

 1. ZADANIA WYCHOWAWCZE

  Stopniowe wprowadzanie każdego dziecka w sytuacje sprzyjające opanowaniu nowych umiejętności.
  Umiejętne i optymalne zaangażowanie dzieci w planowane zabawy oraz czynności dnia codziennego.
  Zaangażowanie w dziecięcą aktywność, i spontaniczną radość, która często może zmienić bieg zabawy

 ZASADY PRACY

Zasada bezpieczeństwa

 • analiza pod kątem bezpieczeństwa zabawek, przedmiotów, sprzętów;

 • analiza tzw. trudnych sytuacji, w których praca jest źle zorganizowana;

 • eliminacja męczących bodźców, które wyczerpują układ nerwowy dziecka.


Zasada indywidualizacji

 • znajomość rozwoju psycho-fizycznego dziecka, zmian rozwojowych, jego potrzeb  i możliwości;

 • opracowanie indywidualnego planu wychowawczego i pielęgnacji odpowiednio do wieku dziecka

Zasada indywidualizacji może być realizowana przez:

metodę dwolności- inicjatywa dziecka i samodzielny wybór zabawek;

metodę stopniowania trudności- dostosowanie pracy wychowawczej do i  umiejętności dziecka, stopniowe stosowanie utrudnień właściwych dla etapu rozwoju.

Zasada konkretu

poznawanie otaczających przedmiotów poprzez:

 • dotyk
 • ogląd
 • manipulacje

  Zasada akceptacji i dobrego kontaktu z dzieckiem
 • akceptacja dziecka

 • dostrzeganie i szanowanie uczuć dziecka

 • obdarzanie dziecka pochwałą, uznaniem

 • umiejętne wchodzenie z dzieckiem w interakcje

Zasada konkretnego postępowania

 • jednolitość postępowania

 • jednolitość wymagań

Zasada aktywizacji

 • metodą budzenia i rozwoju aktywności

 • metoda przemienności zabaw

  Plan opracowany został w oparciu o:

 • wnioski i propozycje opiekunów grup,

 • diagnozę potrzeb i zainteresowań dzieci,

 • oczekiwania rodziców wobec żłobka,

 • ustawę z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy żłobka.

ZADANIE

SPOSÓB REALIZACJI

CEL

TERMIN

I. Adaptacja dziecka w żłobku

Budowanie poczucia bezpieczeństwa

 • Poznawanie nowego otoczenia

 • Poznawanie rytmu dnia

 • Dziecko w grupie rówieśników

 • Przyjazny dywan • Obserwacja  dzieci w czasie zajęć oraz zabaw.

 • Założenie kart obserwacji dziecka.

 • Czerpanie informacji o dziecku z rozmów z rodzicami oraz karty zgłoszenia.

 • Stopniowe wydłużanie czasu pobytu dziecka w żłobku.

 • Różnorodne zabawy integracyjne z dziećmi.

Poznanie dzieci oraz ich środowiska.
Zaklimatyzowanie się dziecka w żłobku.Poznawanie sali, łazienki i szatni.

1.09.2018 

II. Współpraca z rodzicami

 • Zebrania z rodzicami

organizacyjne zebranie z dyrektorem oraz opiekunkami, zapoznanie, przedstawienie oczekiwań obu stron, przekazanie informacji.

szczegółowe zebranie z opiekunami- omówienie spraw bieżących.

 • Indywidualne codzienne kontakty i rozmowy z rodzicami podczas wydawania dzieci.

 • Organizacja „Dnia Rodziny”.

Poznanie dzieci oraz ich środowiska.
Poznanie oczekiwań rodziców.
Zachęcenie do czynnej współpracy rodziców z Żłobkiem oraz jego pracownikami. Nawiązanie partnerskich stosunków z rodzinami dzieci uczęszczającymi do żłobka.

Przeprowadzenie ankiety oceniajacej p[race placówki

Zaangażowanie rodziców – imprezy okolicznościowe.

Wrzesień

2018

Cały rok

III. Rozwój społeczny i rozwijanie kreatywności własnej .

 

 

 • Nawiązywanie kontaktu  werbalnego i pozawerbalnego z dziećmi oraz opiekunkami.

 • Rozwiązywanie konfliktów dziecięcych.

 • Kształtowanie życzliwych postaw wobec innych.

 • Wyrabianie  odpowiedniego wzorca zachowania.

 • Stworzenie przyjaznej, spokojnej atmosfery poprzez bliski i indywidualny kontakt z dziećmi.

 • Kształtowanie nawyków kulturalno – grzecznościowych.

 • OPRACOWANIE GRUPOWYCH KODEKSÓW ZACHOWAŃ

 • Dizeń twórczy- czyli dzień bez zabwek”

 

Uspołecznienie dzieci.
Zachęcenie do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami.

 

 

 

 

 

 

 

 

WDROŻENIE DO PRZESTRZEGANIA NORM I ZASAD

 

Cały rok

WRZESIEŃ

Kazdy pierwszy poniedziałek miesiaca

IV. Kształtowanie czynności samoobsługowych oraz utrwalanie nawyków higienicznych

 

 

 

 

 

Dbam o czystość- rączki myję i nocniczka też użyję“-

 • Utrwalanie odpowiedniego zachowania się podczas posiłków.

 • Nauka oraz utrwalanie samodzielnego spożywania posiłków oraz napojów.

 • Zachęcanie do samodzielnego korzystania z nocników lub sedesów.

 • Zachęcanie  do sygnalizowania swoich potrzeb fizjologicznych.

 • Próby samodzielnego ubierania się.

 • Wyrabianie nawyku mycia rączek.

 • Codzienne mycie rączek.

 • Utworzenie kącików tematycznych, okazjonalnych , zainteresowań.

 • Wyrabianie nawyków dbałości o porządek i, poszanowania zabawek i eksponatów.

Kształtowanie i doskonalenie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych

Cały rok

V. Kształtowanie sprawności fizycznej

 • Doskonalenie umiejętności chodzenia i biegania.

 • Kształtowanie równowagi, eliminowanie wad postawy i płaskostopia.

 • Rozwijanie prawidłowej sylwetki całego ciała dziecka.

 • Praca nad kształtowaniem umiejętności ruchowo – naśladowczych.

 • Codzienna poranna gimnastyka.

 • Ćwiczenia ruchowe oraz taneczne w ciągu dnia.

 • Ćwiczenia relaksacyjne.

 • Zawody sportowe.

 • Zabawy na świeżym powietrzu.

 • Zajęcia ruchowe z elementami sensomotoryki

Rozwój dużej motoryki u dzieci.
Zachęcenie do aktywnego spędzania czasu w żłobku.
Rozwijanie świadomości zdrowotnej.

 

VI. Odkrywanie

i rzwijanie muzycznych zdolności dziecka

 • Organizowanie zajęć muzycznych przez opiekunów

 • Organizowanie zajęć wokalnych przez opiekunów (śpiewanie z dziećmi oraz ćwiczenia dykcyjne)

 • Śpiewanie kołysanek przed snem.

 • Wyciszanie dzieci poprzez odtwarzanie muzyki klasycznej.

 • Zajęcia rytmiczne

 • Powtarzanie rytmu poprzez wyklaskiwanie oraz wystukiwanie.

 • Marsz w rytm muzyki.

 • Zajęcia z instrumentami muzycznymi.

 • Zajęcia rytmiczno – muzyczne.

 • Zabawy z elementami ortofonicznymi.

Uwrażliwienie oraz umuzykalnienie dzieci.
Kształtowanie wrażliwości ruchowo – umuzykalniającej.

Cały rok

VII. Rozwijanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości poprzez obcowanie z książką

 • Ćwiczenia artykulacyjne oraz dźwiękonaśladowcze wykonywane w grupach.

 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych.

 • Dawanie odpowiedniego wzorca poprawnej mowy.

 • Zachęcanie dzieci do werbalnego i poprawnego komunikowania się.

 • Nauka prostych wierszyków i piosenek.

 • Spotkania w bibliotece nr 28

Usprawnianie narządów artykulacyjnych

Kształtowanie mowy dzieci

Cały rok

VIII. Rozwijanie sensomotoryki

 • Codzienne zabawy w nawlekanie, mieszanie, dopasowywanie.

 • Szeregowanie klocków, budowanie konstrukcji przestrzennych.

 • Rysowanie, malowanie, wydzieranie, lepienie i inne zabawy plastyczne.

 • Nasza mała sala doświadczania świata”

Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Doskonalenie umiejętności  łączenia i dopasowywania.

Usprawnianie ruchów ręki.Pobudzanie zzmysłow, ??

 

Cały rok 

IX. Rozwijanie zdolności matematycznych i logicznego myślenia u dzieci

 • Utworzenie w starszej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań matematycznych.

 • Systematyczny zakup pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną .

 • Wzbogacanie biblioteki żłobkowej o literaturę dotyczącą w/w tematu.

 • Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki.

 • Stwarzanie warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy w sali i na świeżym powietrzu.

 • Tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego (stemplowanie liśćmi, ziemniakami).

 

Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności

Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.

Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy.

Cały rok

X. Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji – eksperymenty i doświadczenia, obserwacja zjawisk przyrodniczych i atmosferycznych; sadzenie roślin i ich obserwacja.

 • Zwracanie uwagi dzieci w trakcie zabaw i zajęć na wybrane zjawiska fizyczne oraz związane z nimi związki przyczynowo skutkowe.

 • Rozbudzanie ciekawości otaczającym światem poprzez empiryczne poznanie zjawisk przyrodniczych; np. zabawy z wodą, wiatrem i inne.

 • Prowadzenie doświadczeń dotyczących roślin i warunków niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu.

 • Wykorzystanie wody jako jednego z elementów prowadzonych eksperymentów z dziećmi.

Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka.

Rozbudzanie zainteresowań fizycznymi, chemicznymi i przyrodniczymi zjawiskami oraz lepsze ich zrozumienie.

Zapoznanie z metodami i formami pracy badawczej.

Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia.

Dostarczanie okazji do radości odkrywania, budzenia ich ciekawości i pasji poznawania.

Cały rok

XI. Imprezy okolicznościowe

Dziś są moje urodzinki

Powitanie Jesieni

Międzynarodowy Pluszowego Misia

Spotkanie z Mikołajem

Powitanie Zimy

Spotkanie opłatkowe

Bal karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka

Walentynki – Dzień Czerwony

Powitanie Wiosny

Dzień Strażaka

Dzień Rodziny

Powitanie Lata

Pożegnanie StarszakówWrzesień-

19.09 Dzień zwierząt

Październik-

18-25.10 Dzień kundelka

30.10 Święto dyni

Listopad-

08.11 Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

25.11 Światowy dzień pluszowego misia

Grudzień-

Mikołajki

warsztaty świąteczne

Styczeń-

bal karnawałowy

dzień babci i dziadka

Luty-

 26.02 dzień dinozaura

Marzec-

21.03 pierwszy dzień wiosny

22.03 Światowy dzień wody

Kwiecień-

12.04 Światowy dzień czekolady

22.04 Światowy dzień ziemii

Maj-

31.05 dzień bociana białego

 

 

Cały rok

 

WSPÓŁPRACA PERSONEL -RODZIC.

Miesiąc

Temat

Forma

Osoba Odpowiedzialna

Wrzesień

Dobry Sen

Budowanie dobrych nawyków związanych z zasypianiem.

Pogadanka z personelem,

Pażdziernik

Powrót dziecka do żłobka po chorobie:

-jak wzmocnić odporność po antybiotykoterapii?

-witaminy i ich rola we wzmocnieniu organizmu?

Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Pielęgniarka – artykuł

Grudzień

Zimowa pielęgnacja niemowląt i małych dzieci, zimowa ochrona skóry. Zimowy spacer jako profilaktyka zdrowotna.

Pogadanka z personelem,

 

Pielęgniarka

Luty

Smoczek i kciuk kontra mowa – wady i zalety smoczków, kiedy najlepiej odstawic dziecku smoczek?

Pogadanka z personelem,

 

Logopeda- pogadanka dla rodzicow.

Kwiecień

Agresja i przemoc u małego dziecka- jak zapobiegać, jak rozpoznawać problem agresji, jak rozmawiać z rodzicem i dzieckiem? Gryzienie dzieci.

Pogadanka z personelem,

 

Psycholog

Czerwiec

Ukąszenia przez owady : środki zapobiegawcze odczyny alergiczne po ukąszeniu i własciwe postepowanie z dzieckiem.

Pogadanka z personelem,

Strona internetowa /zakładka: Strefa Rodzica/

Opiekunowanie grupy starszej 

 

 

Tęczowa Akademia Brzdąca

ul. Uniczowska 28
40-748 Katowice Podlesie

Kontakt

tel. 694 605 228
Email: biuro@teczowaakademia.com